Producenci
Promocje
Gloowi Magnez + Witamina B6 100g
Gloowi Magnez + Witamina B6 100g

59,99 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 49,99 zł
szt.
Gloowi Be Beauty
Gloowi Be Beauty

119,99 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 119,99 zł
szt.
Gloowi Flat Belly
Gloowi Flat Belly

109,99 zł

Cena regularna: 129,99 zł

Najniższa cena: 109,99 zł
szt.
Gloowi For Women's Health
Gloowi For Women's Health

129,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 128,99 zł
szt.
Gloowi Calm sleep 60 kaps.
Gloowi Calm sleep 60 kaps.

99,99 zł

Cena regularna: 119,99 zł

Najniższa cena: 99,99 zł
szt.
Gloowi Be Healthy 60 kaps.
Gloowi Be Healthy 60 kaps.

89,99 zł

Cena regularna: 109,99 zł

Najniższa cena: 89,99 zł
szt.
Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy jest platformą prowadzoną przez Body Power Clinic, z siedzibą w Warszawie. Adres spółki:

Body Power Clinic

Ul. Kłobucka 23C lok.103

02-699 Warszawa

NIP: 9512501508 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Definicje

1.3.1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi , towaru określonego w zamówieniu.

1.3.3. Dostawca – oznacza podmiot fizycznie realizujący Dostawę Towarów:

 • firma kurierska,
 • Poczta Polska lub inny operator publiczny,
 • InPost Paczkomaty sp. z o.o.

1.3.4. Formularz rejestracji –formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający utworzenie Konta Kupującego.

1.3.5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.6. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

1.3.7. Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i/lub która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient jest importerem towarów sprowadzanych z państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej, towarów wysyłanych z Unii Europejskiej do państw trzecich oraz towarów wysyłanych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego.

1.3.8. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.9. Konto Klienta – oznacza prowadzone dla Klienta przez Body Power Clinic pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

1.3.10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.3.11. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

1.3.12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.3.13. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Body Power Clinic pod adresem: https://sklep.bodypowerclinic.pl - której zadaniem jest kojarzenie Sprzedawców i Klientów.

1.3.14. Spedytor – brak

1.3.15. Body Power Clinic – spółka z siedzibą w Warszawie, Ul. Kłobucka 23C lok.103, 02-699 Warszawa

  do której należą prawa do platformy. Rola Body Power Clinic polega na udostępnieniu miejsca – platformy handlowej (rynku), gdzie strony (Sprzedawca i Kupujący) mogą zawrzeć umowę sprzedaży.

1.3.16. Sprzedawca – Body Power Clinic lub dowolny Użytkownik platformy posiadający aktywne konto Sprzedawcy, oferujący w Sklepie Internetowym swoje Towary do sprzedaży.

1.3.17. Agent Rozliczeniowy – spółka Body Power Clinic  w siedzibą w Warszawie, adres: Kłobucka 23C 02-699 Warszawa

1.3.18. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą pod adresem:https://sklep.bodypowerclinic.pl

1.3.19. Towar – oznacza produkt znajdujący się w ofercie asortymentowej Sprzedawcy dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

1.3.20. Towar Żywnościowy – oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

1.3.21. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.23. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

1.4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Body Power Clinic, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem.

1.5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

1.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klientów pod adresem https://www.bodypowerclinic.pl i może być pobrany i wydrukowany w każdym czasie.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Recenzja Towarów, Forum dyskusyjne oraz Newsletter.

2.2. Konto Klienta – usługa elektroniczna Konta Klienta jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym.

2.3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Body Power Clinic na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Body Power Clinic poprzez wybór pola „Zarejestruj”. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

2.4. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Body Power Clinic  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bodypowerclinic@gmail.com.

2.5. Body Power Clinic usunie Konto Klienta niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.

2.6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Body Power Clinic. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa elektroniczna prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

2.7 Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności

i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Body Power Clinic, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

2.8. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam”.

2.9. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.10. Recenzja Towarów – z możliwości zamieszczania opinii o Towarach mogą korzystać zarejestrowani Klienci. Usługa elektroniczna Recenzji Towarów polega na umożliwieniu Klientom publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (postów) dotyczących zamówionych Towarów.

2.11. Usługa Elektroniczna Recenzja Towarów świadczona jest nieodpłatnie. Usługa może mieć charakter jednorazowy lub powtarzalny. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania recenzji Towarów.

2.12. Forum dyskusyjne – z możliwości zamieszczania postów na Forum dyskusyjnym mogą korzystać zarejestrowani Klienci. Usługa elektroniczna Forum dyskusyjne polega na umożliwieniu Klientom umieszczaniu publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (postów) Klienta.

2.13. Usługa Elektroniczna Forum dyskusyjne świadczona jest nieodpłatnie. Usługa może mieć charakter jednorazowy lub powtarzalny. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania postów na Forum dyskusyjnym.

2.14. Zamieszczając posty oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane posty nie wyrażają poglądów Body Power Clinic i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Body Power Clinic nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2.15. Korzystając z usług elektronicznych Klient nie jest uprawniony do:

2.15.1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

2.15.2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym,

2.15.3. ponadto zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:

 • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
 • pozostawać w sprzeczności z interesem Body Power Clinic lub Sprzedawców,
 • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

2.16. Body Power Clinic ma prawo usuwania treści, które nie spełniają warunków określonych niniejszym Regulaminem.

2.17. Newsletter – usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Body Power Clinic Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta lub jego telefon komórkowy podany przy rejestracji wiadomości w formie elektronicznej lub tekstowej (SMS), zawierającej informacje o nowych towarach lub usługach dostępnych w Sklepie Internetowym. Newsletter przesyłany jest przez Body Power Clinic do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

2.18. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Body Power Clinic za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bodypowerclinic@gmail.com.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to:

2.18.1. dostęp do Internetu,

2.18.2. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,

2.18.3. dostęp do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „Cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.19. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej lub usług elektronicznych świadczonych przez Body Power Clinic w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Body Power Clinic lub Sprzedawców.

2.20. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interesBody Power Clinic lub Sprzedawców.

2.21. Body Power Clinic wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Body Power Clinic nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.22. Body Power Clinic zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

2.23. Body Power Clinic poinformuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Body Power Clinic do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.24. Reklamacje związane z usługami elektronicznymi mogą być składane przez Klienta w formie elektronicznej na adres Body Power Clinic: bodypowerclinic@gmail.com. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Klienta,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

2.25. Body Power Clinic ustosunkuje się do reklamacji usługi elektronicznej w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Body Power Clinic niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

3.1. Informacje o Towarach zawarte na Stronie Internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.

3.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej.

3.3. Klient ma możliwość składania Zamówień na Stronie Internetowej za pomocą Formularza zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient musi mieć dostęp do aktywnej poczty elektronicznej.

3.4. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem 2.7.

3.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy, na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o którym mowa w pkt 3.1. powyżej.

3.6. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości email o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.7. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany na Stronie Internetowej o łącznej cenie zamówionego Towaru uwzględniającej podatek oraz o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

3.8. W dziale "WYPRZEDAŻ" sprzedawane są towary:

 • o kończącym się terminie przydatności do spożycia;
 • podlegają naturalnym procesom zbrylenia lub
 • posiadające uszkodzone opakowanie.

Powyższe towary nie podlegają reklamacji w zakresie tych właściwości towaru lub wad towaru, o których Kupujący został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Informacje o właściwościach towaru podawane są w jego opisie. Towary sprzedawane po cenie okazyjnej posiadają takie same właściwości jak produkty nieprzecenione i nadają się do spożycia zgodnie z opisem producenta.

3.9. PRZEDSPRZEDAŻ – towary oznaczone jako dostępne w przedsprzedaży są towarami premierowymi. W celu dokonania rezerwacji takiego towaru, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia i dokonać zapłaty zaliczki. Na 7 dni przed planowanym dniem wysyłki towaru do Klienta zostanie wysłane powiadomienie o gotowości zamówienia do realizacji. Niedokonanie płatności za towar lub nieodebranie zamówionego zamówienia spowoduje utratę zaliczki. Powyższe nie wyklucza innych uprawnień Sprzedającego przewidzianych w regulaminie, w szczególności dotyczących obowiązku naprawienia szkody. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od sprzedającego towar zarezerwowany w przedsprzedaży nie będzie dostępny w planowanej dacie premiery, Klient otrzyma zwrot zaliczki.

 

4. PŁATNOŚCI ZA TOWARY

4.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

4.1.1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Agenta Rozliczeniowego - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Agenta Rozliczeniowego,

4.1.2. Gotówką za pobraniem – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po skompletowaniu zamówienia. Klient uiszcza opłatę kurierowi przy odbiorze przesyłki z Towarem. Opcja płatności za pobraniem może zostać wyłączona Klientowi w przypadku składania dalszych zamówień po nieodebraniu przesyłki pobraniowej lub nieodebraniu przesyłki międzynarodowej.

4.1.3. Przelew bankowy. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.1.4. Płatność kartą. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. 

4.2. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4.3. Zamówiony przez Klienta Towar do momentu opłacenia Zamówienia stanowi własność Sprzedawcy.

4.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

5. DOSTAWA TOWARÓW

5.1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towarów(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku towarów importowanych na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia obowiązujących w jego kraju stawek opłat celnych i VAT. W Polsce wysokość stawek za cło i VAT w przypadku towarów sprowadzanych z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) można sprawdzić na stronie https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/.

5.2. W stosunku do Towarów zamówionych z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) Klient jako importer towaru ma obowiązek dopełnienia wszystkich formalności celnych w celu odebrania przesyłki.

5.3. Zamówienie uważa się za poprawnie zrealizowane z chwilą kiedy dotrze pod wskazany przez Klienta adres bądź w przypadku niedopełnienia leżących po stronie Klienta obowiązków celnych z chwilą, gdy towar dotrze do właściwej jednostki celnej do, której przynależy adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

5.4. Przed podjęciem decyzji o zakupie towaru importowanego Kupujący jako importer towaru ma obowiązek sprawdzić czy dany towar jest dopuszczony do sprzedaży w kraju, w którym ma zostać zrealizowana dostawa. Informacje w tym zakresie można uzyskać w lokalnych organach administracji lub w urzędach celnych. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Sprzedawca nie odpowiada za niemożliwość zrealizowania dostawy na rzecz Klienta.

5.5. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi na terenie Polski do 14 (czternastu) dni kalendarzowych; na terenie państw UE do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, na terenie państw trzecich do 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych.

5.6. Termin dostawy jest liczony w przypadku przedpłat od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy lub odpowiednio po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatność informacji o realizacji płatności przez Klienta. W przypadku pobrań, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

5.7. Zamówione towary są dostarczane na wskazany w zamówieniu adres zamieszkania/siedziby lub inny wybrany adres w Polsce lub w innym państwie za pomocą wybranej metody dostawy.

W przypadku wyboru jako metody dostawy usług InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą

w Krakowie, jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta, w momencie składania zamówienia. Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminach świadczenia usług zamieszczonych pod opcją wyboru danego kuriera. Przy wyborze dostawy kurierem zaleca się przygotowanie odliczonej kwoty na opłacenie przesyłki. Kurier nie ma obowiązku posiadania przy sobie pieniędzy na wydawanie i rozliczenie reszty. Obowiązek zapłaty ceny spoczywa na Kliencie.

5.8. W przypadku wydłużenia czasu dostawy ponad czas określony w punkcie 5.1. Regulaminu, Klient może anulować zamówienie.

5.9. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.10. W momencie składania zamówienia, każdy z Towarów posiada dodatkową informacją

o magazynie przechowywania. Opis informuje o tym, czy Towar "X" znajduję się na magazynie

5.11. Dokonując odbioru Towaru, Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

5.12. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

5.13. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

5.14. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca może dochodzić od Klienta naprawienia szkody, jaką poniósł wysyłając przesyłkę, która nie została odebrana.

5.15. Niezależnie od uprawnień Sprzedawcy przewidzianych w ust. 5.14, gdy przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwrotu przesyłki.

5.16. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 5.15 przesyłka może zostać wysłana ponownie do Klienta po opłaceniu przez niego całości zamówienia na Konto Sprzedawcy wraz z kosztami ponownego nadania przesyłki.

5.17. Sprzedawca nie realizuje wysyłek do skrytek pocztowych oraz baz wojskowych.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

6.2. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

6.3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia lub jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Uwaga: powyższe oznacza, że w stosunku do Towarów klasyfikowany jako towary żywnościowe, Konsumentowi po otwarciu produktu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

6.4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.6. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej https://sklep.bodypowerclinic.pl/. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.7. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania.

6.8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Agent Rozliczeniowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.11. Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy w przypadku Konsumentów mających adres w Polsce na adres: Kłobucka 23C lok.103 02-699 Warszawa

w przypadku Konsumentów z innych Państw na adres: Kłobucka 23C lok.103 02-699 Warszawa. Towary należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6.12. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru.

6.13. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy i zwrotu przez Konsumenta części zamówionych produktów, Agent rozliczeniowy dokona zwrotu środków wyłącznie za zwrócone produkty, a zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o koszt wysyłki, jeżeli Konsument w zamówieniu uzyskał darmową wysyłkę bądź rabat na koszt wysyłki, a zwrócone produkty zmniejszą kwotę zamówienia do kwoty, która do takiej zniżki nie uprawnia.

6.14. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

7. REKLAMACJA

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów, w tym dotyczące przebiegu realizacji zamówienia, należy składać pocztą pisemnie na adres: lub e mail na adres: bodypowerclinic@gmail.com

7.2. W przypadku wykrycia wady należy odesłać wadliwy Towar: dla Klientów mających adres w Polsce na adres: Kłobucka 23C lok.103 02-699 Warszawa. Zwroty wadliwego towaru dla Klientów z polskim adresem realizowane są na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Klient otrzymuje możliwość zamówienia odbioru przesyłki w dogodnym przez siebie terminie bądź nadanie przesyłki w wybranym przez siebie punkcie DHL ParcelShop.

W przypadku Klientów z innych Państw na adres: Kłobucka 23C lok.103 02-699 Warszawa oraz dokonać zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z punktem 7.1, które powinno zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Klienta i zamówienia,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

7.3. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki w transporcie powinno nastąpić niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Zaleca się, aby wraz ze złożoną reklamacją Klient dostarczył Sprzedawcy: protokół uszkodzenia przesyłki sporządzony w obecności kuriera oraz zdjęcia (z datownikiem) stwierdzonej niezgodności, co pozwala Sprzedawcy na pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

7.4. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej stanu przesyłki odbieranej w paczkomacie InPost należy dokonać korzystając z odpowiedniej opcji w Paczkomacie, w którym należy natychmiast ponownie umieścić przesyłkę w skrytce Paczkomatu pozostawiając ją do dyspozycji Operatora. Formularz reklamacyjny zostanie wysłany na adres e-mail Klienta. Należy go wypełnić w ciągu 14 dni i zatwierdzić, co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Jeśli Klient tego nie zrobi, paczka zostanie odesłana do nadawcy. Roszczenia z tytułu niewidocznych przy odbiorze ubytków lub uszkodzeń przesyłki można zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru. W tej sytuacji konieczne jest udanie się z reklamowaną przesyłką do placówki InPost oraz sporządzenie protokołu szkody w placówce.

7.5. Jeżeli w wyniku uznania reklamacji dotyczącej dostawy, do Klienta drugi raz zostanie wysłane to samo zamówienie, a w tym samym czasie dostawca dostarczy „zaginioną” pierwszą przesyłkę, Klient zobowiązany jest do odesłania jednej przesyłki na adres: dla Klientów mających adres w Polsce na adres: Kłobucka 23C lok.103 02-699 Warszawa,

w przypadku Klientów z innych Państw na adres:Kłobucka 23C lok.103 02-699 Warszawa. Koszt związany z odesłaniem przesyłki ponosi Sprzedawca. Alternatywnie Klient ma możliwość zatrzymania drugiej przesyłki pod warunkiem dokonania za nią płatności.

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

8.1. Po bezskutecznym wyczerpaniu procedur reklamacyjnych oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

 

9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

9.1. Body Power Clinic stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Body Power Clinic na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

9.2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

9.3. Body Power Clinic stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

 • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
 • statystycznym.

9.4. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Body Power Clinic wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

 

10. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy Państwa że:

10.2. Administratorem Państwa danych jest Body Power Clinic:

Body Power Clinic

Kłobucka 23C lok.103

02-699 Warszawa

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem:

 • - listownie na wskazany powyżej adres;
 • - przez e-mail: bodypowerclinic@gmail.com

10.3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią następujące przepisy:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień klientów, a także na cele marketingowe – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

10.4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach objaśnionych w niniejszym oświadczeniu, przede wszystkim w celu realizacji zakupów oraz udostępniania, personalizacji, rozwoju i bezpieczeństwa naszych usług.

W związku z powyższym przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, wiek, płeć, numer zamówienia lub adres e-mail. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) Państwa identyfikacji, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia Państwa danych osobowych

z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe. Zasada generalna: jeżeli prosimy Państwa o podanie określonych informacji osobistych, mogą Państwo oczywiście odrzucić naszą prośbę. To Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić Państwu wybranych usług (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć paczki bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną usługą wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie.

10.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

10.6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione sprzedawcom, dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi zaleceniami.

Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży zewnętrznym firmom obsługującym płatności internetowe jeżeli dokonają Państwo wyboru takiego rodzaju płatności poprzez któryś z systemów płatności. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności. Wybór określonego rodzaju płatności stanowi zgodę na przekazanie danych operatorowi płatności.

10.7. W ramach określonych wymogów ustawowych przysługują Państwu następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 RODO), prawo do usunięcia (artykuł 17 RODO), prawo do korekty (artykuł 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 RODO), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 RODO), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 RODO) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 RODO). Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

10.8. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: bodypowerclinic@gmail.com a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże odpowiedź na zapytanie, zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem danych osobowych.

10.10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

10.11. Marketing bezpośredni (newsletter, e-mail, telefon i SMS)

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy mogli używać podanych nam danych osobowych do przesłania Państwu ofert marketingowych, newslettera, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach lub telefonicznie.

Podane nam w ten sposób dane mogą być przekazane firmom zewnętrznym wyłącznie do świadczenia tych usług na rzecz naszej firmy i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami poza celami opisanymi powyżej.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Gdy cofną nam Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego

w następujący sposób:

 • edytując ustawienia swojego konta;
 • dokonując zgłoszenia e-mail na adres: bodypowerclinic@gmail.com. Będziemy przechowywać Państwa dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofają nam Państwo swoją zgodę.

W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Państwa za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzą Państwo żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

10.12. W procesie świadczenia usług marketingu bezpośredniego podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowanych na podstawie danych, które o Państwie posiadamy określających Państwa preferencje (jak np. historia zakupów). W oparciu o te informacje przypisujemy Państwu profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Państwu naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości rabatów, które możemy Państwu przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analiz statystycznych. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Państwu usług oraz produktów, które w Naszej ocenie mogą Państwa zainteresować.

1) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/ią zgody.

2) Jeżeli nie zgadza się Pan/i z naszą oceną sytuacji dokonaną w ten sposób, może Pan/i zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji:

 • osobiście lub listownie pod adresem: Body Power Clinic, ul. Kłobucka 23C lok.103, Warszawa
 • poprzez e-mail: bodypowerclinic@gmail.com
 • telefonicznie: + 48 790 331 338

Prosimy o podanie informacje, które Państwa zdaniem uzasadniają, nietrafność naszej oceny. Mogą też Państwo zostać poproszeni o takie informacje później.

10.13. Mamy prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji w Sklepie Internetowym – w przypadku stwierdzenia iż dane nie są prawdziwe mamy prawo usunąć Konto Klienta, po uprzednim wysłaniu do Klienta emaila z informacją, że z uwagi na nieprawdziwość danych Konto zostanie usunięte.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

11.2. W przypadku wszelkich wad Towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego,

w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c. (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

11.3. Body Power Clinic nie ponosi odpowiedzialności za poprawność za nienależyte wykonanie umów zawartych przez Sprzedawców i Kupujących za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawcą jest Body Power Clinic.

W szczególności Body Power Clinic nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność oraz bezpieczeństwo Towarów oferowanych przez Sprzedawców (innych niż Body Power Clinic).

11.4. Body Power Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Body Power Clinic odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Body Power Clinic lub przyczyn, za które Body Power Clinic ponosi odpowiedzialność.

11.5. Body Power Clinic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

12.2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:

12.2.1. istotną zmianę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Body Power Clinic

12.2.2. zmianę danych adresowych,

12.2.3.zmianę firmy (nazwy) Body Power Clinic

12.2.4.zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Body Power Clinic,

12.2.5.zmianę techniczną dotyczącą funkcjonowania Sklepu Internetowego,

12.2.6.zmianę obowiązujących przepisów prawa.

12.3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Body Power Clinic na stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Body Power Clinic poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym.

12.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Body Power Clinic ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12.5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Body Power Clinic do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

12.6. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Body Power Clinic dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

12.7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku pozostałych sporów mają zastosowanie przepisy ogólne. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Umów Sprzedaży i umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

12.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-11-2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium